مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي
 27 دوره
عنوان نشريه:  روانشناسي و علوم تربيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر غلامعلي افروز
سردبير:  دكتر محمدعلي بشارت
رایانامه:  jedpsy@ut.ac.ir
تلفن:  61117426 (021)
نمابر:  88254734 (021)
صندوق پستي:  14155-6456
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوي نصر، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي
كد ISSN:  1025-2835
نوع نشريه:  دو فصلنامه