مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله زبانشناسي كاربردي
 6 دوره
عنوان نشريه:  مجله زبانشناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه خوارزمي
مديرمسئول:  محمدحسين کشاورز
سردبير:  محمدحسين کشاورز
تارگاه:  ijla.tmu.ac.ir
رایانامه:  mhkeshavarz@yahoo.com
تلفن:  88304896 (021)
صندوق پستي:  15815/1649
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي
كد ISSN:  1735-1634
نوع نشريه:  دو فصلنامه