مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران
 9 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي
مديرمسئول:  دکتر حميدرضا طيبي
سردبير:  دکتر حميدرضا صادق محمدي
تارگاه:  http://ijece.saminatech.ir
رایانامه:  info@IJECE.org
تلفن:  77896688 (021)
نمابر:  77453106 (021)
صندوق پستي:  16765/1899
نشانی:  تهران، نارمك، خيابان شهيد حيدرخاني، خيابان شهيد ملك لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي
كد ISSN:  1682-3754
نوع نشريه:  فصلنامه