مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني
 24 دوره
عنوان نشريه:  مجله علمي پزشکي قانوني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان پزشکي قانوني كشور
مديرمسئول:  دكتر احمد شجاعي
سردبير:  دكتر جابر قره داغي
تارگاه:  sjfm.hbi.ir
رایانامه:  IJLMO@yahoo.com
تلفن:  55619099 (021)
نمابر:  55619099 (021)
نشانی:  تهران، ضلع جنوبي پارک شهر، خيابان بهشت، سازمان پزشكي قانوني كشور، دفتر مجله علمي پزشكي قانوني، كدپستي: 1114795113
كد ISSN:  1027-1457
نوع نشريه:  فصلنامه