مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله چشم پزشکي ايران
 12 دوره
عنوان نشريه:  مجله چشم پزشکي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن چشم پزشکي ايران
مديرمسئول:  دبير کل انجمن چشم پزشکي ايران
سردبير:  دکتر احمد جواديان
تارگاه:  www.irso.org
رایانامه:  info@irso.org
تلفن:  66919061-2 (021)
نمابر:  66942404 (021)
نشانی:  تهران، خيابان کارگرشمالي، نرسيده به چهار راه فاطمي، کوچه هما، پلاک 4، طبقه دوم
كد ISSN:  2345-279X
نوع نشريه:  فصلنامه