مشخصات نشريه:  

فصلنامه تنفس
 5 دوره
عنوان نشريه:  تنفس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مرکز آموزشي-پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي، دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دکتر محمدرضا مسجدي
سردبير:  دکتر محمدرضا مسجدي
تارگاه:  www.tanaffosjournal.ir
رایانامه:  tanaffosjournal@nritld.ac.ir
تلفن:  20109848 (021)
نمابر:  20109848 (021)
صندوق پستي:  19575-154
نشانی:  تهران، دربند، خيابان شهيد باهنر
كد ISSN:  1735-0344
نوع نشريه:  فصلنامه