نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي علوم مهندسي(انگليسي)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي علوم مهندسي(انگليسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علم و صنعت ايران
مدیرمسئول:  پرفسور م.ح. بازيار
سردبیر:  دكتر سيدمحمد سيد حسيني
رایانامه:  ijes@iust.ac.ir
تلفن:  77240447 (021)
نمابر:  77240447 (021)
صندوق پستی:  16844
نشانی:  تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ايران
کد ISSN:  1681-066X
نوع نشریه:  فصلنامه