نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم پايه پزشکي ايران
 30 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم پايه پزشکي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي خراسان
مدیرمسئول:  دکتر بي بي صديقه فضلي بزاز
سردبیر:  دکتر بي بي صديقه فضلي بزاز
:تارگاه  http://ijbms.mums.ac.ir/
رایانامه:  jbms@mums.ac.ir
تلفن:  8439490 (0511)
نمابر:  8439490 (0511)
صندوق پستی:  9138813944-445
نشانی:  مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معاونت پژوهشي، کد پستي: 9138813944
کد ISSN:  2008-3866
نوع نشریه:  فصلنامه