نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه مجله دانشکده پزشکي اصفهان
 373 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشکده پزشکي اصفهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني اصفهان
مدیرمسئول:  دکتر منصور شعله ور
سردبیر:  دکتر مجيد بركتين
:تارگاه  http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims
رایانامه:  jims@med.mui.ac.ir
تلفن:  6694737 (0311)
نمابر:  7922291 (0311)
صندوق پستی:  81744-176
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
کد ISSN:  1735-854x
نوع نشریه:  ماهنامه