مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
 17 دوره
عنوان نشريه:  مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مديرمسئول:  دکتر يحيي نوروز بيگي
سردبير:  دکتر نعمت اله مختاري امير مجدي
تارگاه:  www.mums.ac.ir
رایانامه:  IJO@mums.ac.ir
تلفن:  8012606 (0511)
نمابر:  8451128 (0511)
نشانی:  مشهد، بيمارستان قائم (عج)، گروه گوش،گلو و بيني
كد ISSN:  2251-7251
نوع نشريه:  فصلنامه