مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان (مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني)
 14 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان (مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  دكتر اسحاق طغياني
سردبير:  دكتر محمدعلي اژه اي
رایانامه:  Ltradmin@ltr.ui.ac.ir
تلفن:  7933097 (0311)
نمابر:  7933151 (0311)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه اصفهان، داشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله، كد پستي: 81744
كد ISSN:  1680-1342
نوع نشريه:  فصلنامه