مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 34 دوره
عنوان نشريه:  مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي تبريز- معاونت پژوهشي
مديرمسئول:  دکتر محمدرضا نهائي
سردبير:  دکتر محمدرضا اردلان
تارگاه:  majalleh.tbzmed.ac.ir
رایانامه:  tbzmedmag@yahoo.com
تلفن:  3363870 (0411)
نمابر:  3366579 (0411)
نشانی:  تبريز، خيابان امام خميني، کوچه پناهي، پلاک 14، ساختمان شماره (3)، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني تبريز، کد پستي: 5165687386
كد ISSN:  1608-5671
نوع نشريه:  فصلنامه