مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه دانشور رفتار
 8 دوره
عنوان نشريه:  دانشور رفتار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شاهد
مديرمسئول:  دکتر رسول روشن چسلي
سردبير:  دكتر محمدرضا شعيري
تارگاه:  journals.shahed.ac.ir
رایانامه:  e.raftar@shahed.ac.ir
تلفن:  5123074 (021)
نمابر:  5123549 021)
صندوق پستي:  18151/159
نشانی:  تهران، ابتداي آزادراه تهران - قم، روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشي و فناوري، مركز چاپ و انتشارات دفتر مجله
كد ISSN:  1028-3188
نوع نشريه:  دو ماهنامه