نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي)
 46 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دکتر عبدالجواد طاهري زاده
سردبیر:  دکتر محمداسماعيل عظيم عراقي
:تارگاه  https://jsci.khu.ac.ir/
رایانامه:  science@khu.ac.ir
تلفن:  88329212 (021)
نمابر:  88825580 (021)
صندوق پستی:  15815/3587
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمي
کد ISSN:  1686-8222
نوع نشریه:  دو فصلنامه