نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز
 34 دوره 
عنوان نشریه:  دانشکده فني دانشگاه تبريز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی - عمومی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر محمد مقدم واحد
سردبیر:  دكتر علي آقاگل زاده
رایانامه:  joeng@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3342160 (0411)
نمابر:  3363377 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، ساختمان شماره 7، كد پستي: 5166416471
کد ISSN:  1029-8568
نوع نشریه:  فصلنامه