مشخصات نشریه:  

فصلنامه توانبخشي
 20 دوره
عنوان نشریه:  توانبخشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدیرمسئول:  دكتر ايرج عبداللهي
سردبیر:  دكتر محمدعلي محسني بندپي
تارگاه:  www.jrehabilitation.com
رایانامه:  rehabilitationj@gmail.com
تلفن:  22180018 (021)
نمابر:  22180018 (021)
نشانی:  تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان کودکيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دفتر مجله، کد پستي:1985713834
کد ISSN:  1607-2960
نوع نشریه:  فصلنامه