نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آرشیو توانبخشی (توانبخشي)
 83 دوره 
عنوان نشریه:  آرشیو توانبخشی (توانبخشي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  توانبخشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدیرمسئول:  دكتر ايرج عبداللهي
سردبیر:  دكتر محمدعلي محسني بندپي
:تارگاه  http://www.jrehabilitation.com
رایانامه:  rehabilitationj@gmail.com
تلفن:  71732812 (021)
نمابر:  22180018 (021)
نشانی:  تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان کودکيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دفتر مجله، کد پستی:1985713834
کد ISSN:  6247-2538
نوع نشریه:  فصلنامه