مشخصات نشريه:  

فصلنامه فيض
 21 دوره
عنوان نشريه:  فيض
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني کاشان
مديرمسئول:  دکتر محمد حسين اعرابي
سردبير:  دکتر محمد زارع
تارگاه:  www.feyz.kaums.ac.ir
رایانامه:  Feyz@kaumks.ac.ir
تلفن:  55540021(031)
نمابر:  55575058 (031)
صندوق پستي:  87155-111
نشانی:  کاشان، كيلومتر 5 بلوار قطب راوندي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، معاونت پژوهشي دانشگاه، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-9821
نوع نشريه:  فصلنامه