مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان
 26 دوره
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني استان گيلان
مدیرمسئول:  دكتر حسن بهبودي
سردبیر:  دکتر عبدالرسول سبحاني
تارگاه:  www.journal.gums.ac.ir
رایانامه:  medjour@gums.ac.ir
تلفن:  3223047 (0131)
نمابر:  3228842 (0131)
نشانی:  رشت، خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتي، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
کد ISSN:  2008-4048
نوع نشریه:  فصلنامه