مشخصات نشريه:  

فصلنامه كومش
 20 دوره
عنوان نشريه:  كومش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي سمنان
مديرمسئول:  دکتر علي رشيدي پور
سردبير:  دکتر علي رشيدي پور
تارگاه:  koomeshjournal.semums.ac.ir
رایانامه:  KOOMESHjournal@yahoo.com
تلفن:  (داخلي 2118) 33441022 (023)
نمابر:  4451346 (023)
صندوق پستي:  35163-156
نشانی:  سمنان، بلوار بسيج، معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دفتر مجله علمي-پژوهشي دانشگاه
كد ISSN:  1608-7046
نوع نشريه:  فصلنامه