مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
 24 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
مديرمسئول:  دكتر سيد محمود صدر بافقي
سردبير:  دکتر سيدمحمود صدر بافقي
تارگاه:  jssu.ssu.ac.ir
رایانامه:  journal@ssu.ac.ir
تلفن:  7241742 (0351)
نمابر:  7258413 (0351)
نشانی:  يزد، ميدان شهيد باهنر، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، معاونت پژوهشي
كد ISSN:  2228-5741
نوع نشريه:  دو ماهنامه