مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)
 38 دوره
عنوان نشريه:  مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  مهدي وجگاني
سردبير:  داوود شريفي
تارگاه:  jvr.ut.ac.ir
رایانامه:  JVR@ut.ac.ir
تلفن:  61117032
نمابر:  66438328
صندوق پستي:  14155/6453
نشانی:  تهران، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران
كد ISSN:  2008-2525
نوع نشريه:  فصلنامه