مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله پزشکي هسته اي ايران
 10 دوره
عنوان نشريه:  مجله پزشکي هسته اي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي تهران
مديرمسئول:  دکتر محسن ساغري
سردبير:  دکتر محسن ساغري
تارگاه:  irjnm.tums.ac.ir
رایانامه:  irjnm@irsnm.org
تلفن:  88633333-4 (021)
نمابر:  88026905 (021)
نشانی:  تهران، خيابان کارگر شمالي، بيمارستان دکتر شريعتي، کد پستي : 14114
كد ISSN:  1681-2824
نوع نشريه:  دو فصلنامه