نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه طب جنوب
 92 دوره 
عنوان نشریه:  طب جنوب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني بوشهر
مدیرمسئول:  دکتر ابراهيم عصفوري
سردبیر:  دكتر مجيد اسدي
:تارگاه  http://ismj.bpums.ac.ir/
رایانامه:  ismj@bpums.ac.ir
تلفن:  33336950 (077)
نمابر:  33331828 (077)
نشانی:  بوشهر، خيابان امام خميني، نبش كوچه باستان 19، پژوهشكده زيست پزشكي خليج فارس، مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس، كد پستي: 7514763448
کد ISSN:  1735-4374
نوع نشریه:  دو ماهنامه