نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حرکت
 37 دوره 
عنوان نشریه:  حرکت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دکتر محمود گودرزي
سردبیر:  دکتر سيد نصراله سجادي
:تارگاه  https://joh.ut.ac.ir/
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88630001 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان کارگر شمالي، خيابان پانزدهم، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دفتر نشريه حرکت، کدپستي: 14398
کد ISSN:  1563-3306
نوع نشریه:  فصلنامه