مشخصات نشريه:  

فصلنامه الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي )
 10 دوره
عنوان نشريه:  الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي )
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دکتر سيد کاظم طباطبايي
سردبير:  دکتر محمد تقي فخلعي
تارگاه:  www.um.ac.ir/colleges/theology/facilities/magazine.php
رایانامه:  fth@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  8834909 (0511)
نمابر:  8834909 (0511)
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده الهيات شهيد مطهري (ره)، كد پستي: 9177948955
كد ISSN:  1010-4992
نوع نشريه:  فصلنامه