مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش کشاورزي
 21 دوره
عنوان نشريه:  دانش کشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  كاظم قاسمي گلعذاني
سردبير:  محمدرضا شکيبا
رایانامه:  asci.tu@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3392037 (0411)
نمابر:  3345332 (0411)
نشانی:  تبريز، خيابان 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشکده کشاورزي، دفتر مجله، کدپستي: 5166614766
كد ISSN:  1680-242x
نوع نشريه:  فصلنامه