مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي
 15 دوره
عنوان نشريه:  مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
مديرمسئول:  دكتر سيدعلي شهپري
سردبير:  دکتر مرتضي الماسي
تارگاه:  www.aeri.ir
رایانامه:  daftare.majale@gmail.com
تلفن:  32708359 (026)
نمابر:  32706277 (026)
صندوق پستي:  31585/845
نشانی:  کرج، بلوار شهيد فهميده، روبروي پايانه شهيد کلانتري، موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
كد ISSN:  1735-5672
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه به سه عنوان نشريه دو فصلنامه تحقيقات مهندسي صنايع غذايي و دو فصلنامه تحقيقات سامانه ها و مكانيزاسيون كشاورزي و فصلنامه تحقيقات مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي تفکيک شده است.