مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
 19 دوره
عنوان نشريه:  مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتياز:  پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دکتر فريدون عزيزي
سردبير:  دکتر صالح زاهدي اصل
تارگاه:  www.ijem.org.ir
رایانامه:  info@ijem.org
تلفن:  22432500 (021)
نمابر:  22418942 (021)
صندوق پستي:  19395-4763
نشانی:  تهران، اوين، بيمارستان طالقاني، طبقه دوم، مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ايران
كد ISSN:  1683-4844
نوع نشريه:  دو ماهنامه