نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان)
 37 دوره 
عنوان نشریه:  نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مدیرمسئول:  دكتر محمود مدبري
سردبیر:  دکتر احمد اميري خراساني
:تارگاه  https://jll.uk.ac.ir/
رایانامه:  jflluk@mail.uk.ac.ir
تلفن:  33221449 (034)
نمابر:  33221449 (034)
صندوق پستی:  76165-111
نشانی:  کرمان، انتهاي بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهي شهيد باهنر کرمان، دانشکده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  1727-2106
نوع نشریه:  دو فصلنامه