نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي
 51 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در علوم پزشکي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان
مدیرمسئول:  دکتر مهدي نعمت بخش
سردبیر:  دکتر مهدي نعمت بخش
:تارگاه  http://jrms.mui.ac.ir/index.php/jrms
تلفن:  7923065 (0311)
نمابر:  6687898 (0311)
صندوق پستی:  81745-319
نشانی:  اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني اصفهان، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-1995
نوع نشریه:  دو ماهنامه