مشخصات نشريه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز)
 29 دوره
عنوان نشريه:  نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  دكتر محمد مهدي پور
سردبير:  دكتر حسن فتحي
رایانامه:  nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3392131 (0411)
نمابر:  3392131 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي، دفتر نشريه دلنشکده ادبيات و علوم انساني
كد ISSN:  2251-7995
نوع نشريه:  فصلنامه