نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فني و مهندسي مدرس
 36 دوره 
عنوان نشریه:  فني و مهندسي مدرس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دکتر غلامحسين لياقت
سردبیر:  دکتر محمد حکاک
رایانامه:  MTEJ@MODARES.AC.IR
تلفن:  82883983 (021)
نمابر:  82883983 (021)
صندوق پستی:  14115-143
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده فني و مهندسي
کد ISSN:  1027-5940
نوع نشریه:  فصلنامه