مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله علمي كشاورزي
 20 دوره
عنوان نشريه:  مجله علمي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مديرمسئول:  موسي مسكرباشي
سردبير:  محمد سعيد مصدق
رایانامه:  Scientific_Journal@yahoo.com
تلفن:  3330011-19 (0611)
نمابر:  3364052 (0611)
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشکده کشاورزي، دفتر مجله علمي کشاورزي
كد ISSN:  0254-3648
نوع نشريه:  دو فصلنامه