مشخصات نشريه:  

فصلنامه منابع طبيعي ايران
 15 دوره
عنوان نشريه:  منابع طبيعي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  علي سلاجقه
سردبير:  حسن احمدي
رایانامه:  ijnr@nrf.ut.ac.ir
تلفن:  2223044 (0261)
نمابر:  2225780 (0261)
صندوق پستي:  31585-4314
نشانی:  كرج، دانشكده منابع طبيعي
كد ISSN:  1025-1316
نوع نشريه:  فصلنامه