مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه علوم پايه (دانشگاه الزهرا)
 10 دوره
عنوان نشريه:  علوم پايه (دانشگاه الزهرا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه الزهرا(س)
مديرمسئول:  دکتر شايسته سپهر
سردبير:  دکتر يحيي فرهنگي
تلفن:  88030652 (021)
نمابر:  88030652 (021)
نشانی:  تهران، ونک، دانشگاه الزهرا، کدپستي: 1993891176
كد ISSN:  9884-1607
نوع نشريه:  دو فصلنامه