نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نشريه دانشکده مهندسي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه دانشکده مهندسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (فنی و مهندسی)
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  اسماعيل آيتي
سردبیر:  سيد حسين نوعي
:تارگاه  https://jfe.ut.ac.ir/
رایانامه:  ejour@Ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  8763307 (0511)
نمابر:  8763301 (0511)
صندوق پستی:  91775-1111
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي
کد ISSN:  1028-3080
نوع نشریه:  دو فصلنامه