مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه علوم و صنايع کشاورزي
 22 دوره
عنوان نشريه:  علوم و صنايع کشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر محمد ابراهيم بازاري
سردبير:  ماهرخ فلاحتي رستگار
تلفن:  8795618-20 (0511)
نمابر:  8787430 (0511)
صندوق پستي:  91775-1163
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، کوي دانشگاه، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزي
كد ISSN:  1029-4791
نوع نشريه:  دو فصلنامه