مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)
 18 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني کرمانشاه
مديرمسئول:  دكتر عليرضا جانبخش
سردبير:  دکتر عليرضا خانبخش
تارگاه:  http://jkums.com
رایانامه:  journal@kums.ac.ir
تلفن:  38393156 (083)
نمابر:  38393156 (083)
نشانی:  دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، كرمانشاه، ايران
كد ISSN:  2588-2562
نوع نشريه:  دو ماهنامه


اين نشريه از سال 1395/2017 به صورت انگليسي با نام BIMONTHLY JOURNAL OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (BEHBOOD) منتشر مي گردد.