مشخصات نشريه:  

فصلنامه نهال و بذر
 18 دوره
عنوان نشريه:  نهال و بذر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات و علوم كشاورزي
مديرمسئول:  رئيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر- دكتر مصطفي آقايي
سردبير:  دكتر محمد ترابي
تارگاه:  www.seedandplant.ir
رایانامه:  seedandplant@spii.ir
تلفن:  2702965 (0261)
نمابر:  2702965 (0261)
صندوق پستي:  31585-4119
نشانی:  كرج، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر
كد ISSN:  2008-6946
نوع نشريه:  فصلنامه