نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان)
 108 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پزشكي باليني ابن سينا (مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی بالینی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني همدان
مدیرمسئول:  دکتر سيدحبيب اله موسوي بهار
سردبیر:  دكتر سيدحميد هاشمي
:تارگاه  sjh.umsha.ac.irhttp://sjh.umsha.ac.ir
رایانامه:  s_journal@umsha.ac.ir
تلفن:  38380924 (081)
نمابر:  38380924 (081)
صندوق پستی:  65155-518
نشانی:  همدان، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، دفتر مجله
کد ISSN:  2588-722x
نوع نشریه:  فصلنامه