برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
 94 دوره 
عنوان نشریه:  علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مدیرمسئول:  محمد شاهدي
سردبیر:  دكتر جهانگير عابدي كوپايي
:تارگاه  https://jstnar.iut.ac.ir/
رایانامه:  jwss@of.iut.ac.ir
تلفن:  33912793 (031)
نمابر:  33912626 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، سازمان مرکزي، دفتر نشريات علمي-مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، کد پستي: 8415683111
کد ISSN:  2476-3594
نوع نشریه:  فصلنامه