نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم انساني الزهرا
 43 دوره 
عنوان نشریه:  علوم انساني الزهرا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا (س)
مدیرمسئول:  دكتر سوسن قهرماني قاجار
سردبیر:  دکتر علي محمد ولوي
رایانامه:  v.c.research@ALZAHRA.ac.ir
تلفن:  88058908 (021)
نشانی:  تهران، ونک، کدپستي:1993891176
نوع نشریه:  فصلنامه