مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مقالات و بررسيها
 9 دوره
عنوان نشريه:  مقالات و بررسيها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشکده الهيات و معارف اسلامي
مديرمسئول:  دكتر سيدمحمدرضا امام
سردبير:  دكتر قربان علمي
تارگاه:  jmb.ut.ac.ir
رایانامه:  maqalat@ut.ac.ir
تلفن:  88742829 (021)
نمابر:  88742632 (021)
صندوق پستي:  15766-4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، خيابان استاد مطهري، دانشکده الهيات و معارف اسلامي
كد ISSN:  1010-4968
نوع نشريه:  دو فصلنامه