مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
 24 دوره
عنوان نشریه:  علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  دكتر نعمت الله رياضي
سردبیر:  دكتر محمد خير
تارگاه:  www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=1811
رایانامه:  ensanimage@rose.shirazu.ac.ir
تلفن:  6272292 (0711)
نمابر:  6272292 (0711)
صندوق پستی:  1119
نشانی:  شيراز، دانشگاه شيراز، ميدان ارم، پرديس ارم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله علوم اجتماعي و انساني، كد پستي: 71945
کد ISSN:  1020-8576
نوع نشریه:  دو فصلنامه