نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آفات و بيماريهاي گياهي
 67 دوره 
عنوان نشریه:  آفات و بيماريهاي گياهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  ISI
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
مدیرمسئول:  رئيس موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
سردبیر:  دکتر منصوره ميرابوالفتحي
:تارگاه  https://jaenph.areeo.ac.ir/
رایانامه:  apenph@yahoo.com
تلفن:  22406794 (021)
نمابر:  22406794 (021)
صندوق پستی:  19395-1454
نشانی:  تهران، اتوبان چمران، خيابان تابناک، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي
کد ISSN:  1026-5007
نوع نشریه:  دو فصلنامه