مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي
 20 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر حسين عباسي نژاد
سردبير:  دكتر جعفر عبادي
تارگاه:  journals.ut.ac.ir
رایانامه:  TAHGHIGHAT@UT.AC.IR
تلفن:  88026419 (021)
نمابر:  88029038 (021)
صندوق پستي:  14155-6445
نشانی:  تهران، خ كارگر شمالي، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
كد ISSN:  0039-8969
نوع نشريه:  فصلنامه