مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد (دانشکده ادبيات و علوم انساني(مشهد))
 35 دوره
عنوان نشريه:  مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد (دانشکده ادبيات و علوم انساني(مشهد))
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر سيد حسين فاطمي
سردبير:  دکتر محمد تقوي
تارگاه:  jm.um.ac.ir/index.php/literature
رایانامه:  jll@ferdowsi.um.ac.ir
نمابر:  8794144 (0511)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر شريعتي، کد پستي:9177948883
كد ISSN:  1735-1596
نوع نشريه:  فصلنامه