نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر غلامعلي فلاح قهرودي
سردبیر:  دكتر غلامعلي فلاح قهرودي
:تارگاه  https://jpll.khu.ac.ir/
رایانامه:  mda72@khu.ac.ir
تلفن:  88828292 (021)
صندوق پستی:  15815/3587
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي: 1571914911
کد ISSN:  1735-9740
نوع نشریه:  فصلنامه