نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم كشاورزي ايران
 123 دوره 
عنوان نشریه:  علوم كشاورزي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  عباسعلي زالي
سردبیر:  دكتر هوشنگ ايرواني
:تارگاه  https://jijas.ut.ac.ir/
تلفن:  2221482 (0261)
نمابر:  2221482 (0261)
صندوق پستی:  31587-4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر مجله علوم كشاورزي ايران، كدپستي: 3158711167
کد ISSN:  1017-5652
نوع نشریه:  فصلنامه