نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم كشاورزي
 67 دوره 
عنوان نشریه:  علوم كشاورزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر حميدرضا مژدهي
سردبیر:  دكتر محمود شجاعي
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي
کد ISSN:  1562-5559
نوع نشریه:  فصلنامه